Marka
Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY B2B ECO LIFE GROUP S.C.

 

Spis treści:

I Postanowienia Ogólne

 1. Definicje
 2. Warunki korzystania z Platformy B2B Eco Life Group S.C.

II Zakupy, płatności, gwarancje

 1. Zakupy
 2. Płatności, ceny, rabaty, promocje
 3. Realizacja zamówień
 4. Gwarancja i rękojmia

III Postanowienia końcowe

 1. Prywatność i poufność
 2. Inne prawa i obowiązki klienta
 3. Inne prawa i obowiązki Eco Life Group S.C.
 4. Zmiany regulaminu
 5. Prawo właściwe i spory

 

 

 

    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Definicje

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 

Eco Life Group S.C.

Eco Life Group S.C. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 31, 42-612 Tarnowskie Góry, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 6452544374.

 

Platforma B2B

to prowadzona przez Eco Life Group S.C. platforma zakupowa, dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na której prowadzona jest sprzedaż artykułów zoologicznych w cenach hurtowych. Platforma B2B dostępna jest w domenie www.b2b.ecolifegroup.pl

 

Regulamin

niniejszy dokument określający prawa i obowiązki stron.

 

Klient

kontrahent/podmiot, który uzyskał dostęp do możliwości składania zamówień w firmie Eco Life Group S.C. przez Platformę B2B, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Konto

Eco Life Group S.C. na Platformie B2B pod nadaną Klientowi nazwą (loginem) zbiera niezbędne informacje, służące realizacji procesu sprzedaży i realizacji zamówień złożonych na Platformie B2B. W ramach gromadzonych informacji zbierane są również działania Klienta w ramach Platformy B2B. Dzięki nadaniu unikalnego hasła do logowania pod założonym loginem, Klient może kontrolować poprawność podanych danych firmowych, jak również obserwować swoje dotychczasowe zamówienia oraz status ich realizacji.

Rejestracja

to określenie dotyczy zakładania konta na Platformie B2B wg zasad określonych w Regulaminie.

 

Produkt/Produkty

rzecz/rzeczy będące przedmiotem oferty i prezentowane na Platformie B2B.

 

Oferta

propozycja zawarcia umowy sprzedaży produktów na warunkach określonych przez Eco Life Group S.C., w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy B2B.

 

2. Warunki korzystania z Platformy B2B Eco Life Group S.C.

 

2.1

Klientami na Platformie B2B mogą być spółki, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia oraz hodowcy.

Platforma B2B nie jest przeznaczona dla konsumentów.

 

 Warunkiem uzyskania dostępu do Platformy B2B jest (alternatywnie):

 • prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na detalicznej i/lub hurtowej sprzedaży artykułów zoologicznych w formie tradycyjnej lub/i przez internet w Polsce;
 • prowadzenie działalności gospodarczej zajmującej się szkoleniem zwierząt w Polsce;
 • prowadzenie hodowli zarejestrowanej w: ZKwP (psy), ZFP (koty), PZHK (konie) w Polsce;
 • prowadzenie działalności związanej z utrzymaniem i hodowlą koni (stadniny);
 • prowadzenie legalnego schroniska dla zwierząt w Polsce;
 • prowadzenie hotelu dla zwierząt (działalność gospodarcza);
 • prowadzenie lecznicy weterynaryjnej;
 • prowadzenie sklepu z dowolnym asortymentem, w którym jednym z obszarów działalności jest sprzedaż artykułów zoologicznych;
 • prowadzenie legalnie działającej fundacji lub stowarzyszeń działających na rzecz praw zwierząt w Polsce.

 

2.2

Aby uzyskać pełny dostęp do Platformy B2B z możliwością logowania, należy przesłać do Eco Life Group S.C. dokumenty potwierdzające wymagane w punkcie pierwszym tego paragrafu warunki. Dokumenty potwierdzające to:

 • NIP,
 • w przypadku stowarzyszeń lub fundacji odpowiednie dokumenty rejestrowe,
 • w przypadku hodowców - dokumenty hodowli, w tym rejestrację w związku hodowców.

Dokumenty do weryfikacji należy przesłać na adres e-mail: b2b@ecolifegroup.pl

 

Eco Life Group S.C. w ciągu 4 dni roboczych rozpatrzy możliwość dopuszczenia podmiotu do Platformy B2B. W przypadku odmowy Eco Life Group S.C. poda wnioskodawcy uzasadnienie drogą mailową, na adres, z którego wpłynął wniosek.

Jeżeli wymagane będą uzupełnienia, Eco Life Group S.C. wskaże, jakie dokładnie dokumenty należy dosłać, aby możliwe było udostępnienie Platformy B2B Klientowi. Jednocześnie Eco Life Group S.C. zastrzega sobie możliwość odmowy dopuszczenia podmiotu do możliwości dokonywania zakupów:

 • jeżeli dostęp podmiotu do Platformy B2B narusza interesy Eco Life Group S.C.,
 • jeżeli powstają wątpliwości co do rzetelności działań podmiotu,
 • jeżeli podmiot nie przesłał wymaganych dokumentów,
 • jeżeli z przesłanych dokumentów nie wynika jasno, że podmiot prowadzi działalność opisaną w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu,
 • jeżeli podmiot zalega z płatnościami w Eco Life Group S.C.

 

Po pozytywnej weryfikacji Klient otrzymuje od Eco Life Group S.C. dostęp do Platformy B2B w postaci loginu i tymczasowego hasła, które Klient zobowiązuje się zmienić na hasło o odpowiedniej trudności, unikatowe i znane tylko jemu, natychmiast przy pierwszym logowaniu do Platformy B2B.

Klient zobowiązuje się do nieudostępniania hasła do swojego konta na Platformie B2B osobom do tego nieuprawnionym.

Za bezpieczeństwo nadanego przez siebie hasła odpowiada Klient.

Po zakończeniu procesu Rejestracji Klient otrzymuje możliwość dokonywania zakupów w firmie Eco Life Group S.C. poprzez Platformę B2B w ramach prezentowanej tam oferty.

2.3

Wszystkie dane podane w procesie Rejestracji muszą być prawdziwe. Za poprawność podanych danych oraz autentyczność przesłanych dokumentów odpowiada podmiot, który stara się dokonać Rejestracji na Platformie B2B. Wszelkie roszczenia wynikające z podania nieprawdziwych danych lub przekazania sfałszowanych dokumentów, z roszczeniami od Eco Life Group S.C. włącznie, obciążają podmiot, który przesłał nieprawdziwe dane i/lub sfałszowane dokumenty.

W razie wątpliwości co do przesłanych danych lub autentyczności przesłanych dokumentów Eco Life Group S.C. zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji, a jeśli będzie to niemożliwe odmowy przekazania dostępu do Platformy B2B.

2.4

Klient będący użytkownikiem Platformy B2B zobowiązany jest poinformować Eco Life Group S.C. o zmianach w danych, które podał w momencie Rejestracji.

Jeżeli Klient zrezygnuje z prowadzenia działalności wymienionej w punkcie pierwszym tego paragrafu, straci możliwość dokonywania zakupów w firmie Eco Life Group S.C. przez Platformę B2B.

Jeżeli Eco Life Group S.C. wykryje naruszenie tego Regulaminu polegające na nieujawnieniu zmiany danych podanych w procesie Rejestracji i utratę określonych w punkcie pierwszym tego Regulaminu warunków, które należy spełniać, aby korzystać z Platformy B2B, zawiesi Konto Klienta, uniemożliwiając tym samym dokonywanie zakupów na Platformie B2B do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli Klient nie wyjaśni sprawy i nie dowiedzie, iż wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie są spełniane, Konto zostanie trwale usunięte.

2.5

Eco Life Group S.C. zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w przypadku:

 • gdy zmieniły się dane, a Klient nie przedstawił nowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niniejszego Regulaminu,
 • gdy zachodzi podejrzenie co do poprawności i autentyczności danych i/lub dokumentów,
 • gdy Klient opóźnia płatności wobec Eco Life Group S.C., z zastrzeżeniem, że nawet jednorazowe przekroczenie terminu płatności może skutkować zablokowaniem Konta i tym samym możliwości dokonywania zakupów w Eco Life Group S.C.,
 • gdy zachodzi podejrzenie, że Klient działa na niekorzyść interesów Eco Life Group S.C.,
 • gdy Klient nie wywiązuje się z ustaleń dotyczących praw, licencji, własności intelektualnej, znaków towarowych oraz/lub zasad korzystania z wszelkich zasobów marketingowych każdej z marek znajdujących się w Ofercie prezentowanej na Platformie B2B,
 • naruszeń noszących znamiona przestępstwa określonego w przepisach polskiego prawa.

 

2.6

Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu loginu i hasła.

 

2.7

Klientowi nie wolno korzystać z Konta innego podmiotu i udostępniać swojego Konta innym podmiotom.

 

2.8

Konta na Platformie B2B są niezbywalne.

 

2.9

Klient przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia prezentujące Produkt na Platformie B2B mogą nie odzwierciedlać realnych właściwości Produktu.

 

2.10

Klient, którego Konto zostało zawieszone lub całkowicie zablokowane nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta.

 

 

 

II ZAKUPY, PŁATNOŚCI, GWARANCJE

 

1 ZAKUPY

1.1

Zarejestrowany Klient posiadający Konto na Platformie B2B może dokonywać zakupów Produktów z Oferty Eco Life Group S.C. w cenach hurtowych.

 

1.2

Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • dokonuje wyboru Produktu z Oferty udostępnionej na Platformie B2B,
 • wybiera wariant Produktu (o ile Produkt dostępny jest w różnych wariantach),
 • w odpowiednim oknie wybiera ilość zamawianych sztuk,
 • korzystając z przycisku „Do koszyka” „wkłada” wybraną ilość Produktów do wirtualnego koszyka na Platformie B2B i jeżeli chce dokonać wyboru kolejnych Produktów, w pojawiającym się oknie korzysta z przycisku „Kontynuuj zakupy”,
 • analogicznie wybiera kolejne Produkty,
 • gdy chce zakończyć wybór Produktów i złożyć zamówienie w pojawiającym się po włożeniu produktu do wirtualnego koszyka oknie, wybiera przycisk „Złóż zamówienie”,
 • system pokaże Klientowi zawartość jego wirtualnego koszyka ,
 • jeżeli Klient chce powrócić do zakupów, wybiera przycisk „Kontynuuj zakupy”,
 • jeżeli Klient jest zdecydowany na zakup Produktów znajdujących się w wirtualnym koszyku, wybiera przycisk „Zamawiam”,
 • system pokaże kolejne okno z danymi Klienta (w tym danymi do wysyłki) - prosimy o sprawdzenie poprawności tych danych każdorazowo przy składaniu zamówienia,
 • w tym oknie pojawi się również miejsce na uwagi, które Klient chciałby przekazać pracownikom Eco Life Group S.C. odpowiedzialnym za realizację zamówienia,
 • w tym oknie pojawi się również okienko potwierdzające zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Aby dokonać zamówienia, należy zaznaczyć okienko. Bez akceptacji niniejszego Regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B,
 • następnie należy wybrać przycisk „Podsumowanie”,
 • system pokaże kolejne okno z podsumowaniem planowanych zakupów oraz danymi Klienta i adresem wysyłki,
 • jeżeli informacje w powyższym oknie się zgadzają, należy wybrać przycisk „Potwierdzam zakup”,
 • system pokaże okno potwierdzające złożenie zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia z naliczonymi rabatami zostanie przesłane przez pracownika Eco Life Group S.C.

 

1.3

Klient w ciągu jednego dnia roboczego może dokonać zmian w zamówieniu, wyłącznie drogą
mailową, wysyłając wiadomość na adres bok@ecolifegroup.pl

Pracownicy Eco Life Group S.C.  uznają zmiany w zamówieniu, o ile Produkty wybrane przez Klienta nie zostały przygotowane na „specjalne zamówienie” lub zamówienie nie zostało zrealizowane i wysłane do Klienta i możliwe jest ich usunięcie z koszyka.

 

1.4

Wybór i zamówienie Produktów na „specjalne zamówienie”, spersonalizowanych, jak np adresówka z grawerem, jest równoznaczny z obowiązkiem przyjęcia zamówionych produktów i bezwzględnym obowiązkiem zapłaty.

 

1.5

W przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych uniemożliwiających korzystanie z Platformy B2B, w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny z opiekunem handlowym lub pod numer telefonu +48 888 349 970, lub drogą mailową na adres bok@ecolifegroup.pl

 

1.6

Eco Life Group S.C. wyłącza możliwość zwrotu Produktów przez Klienta po otrzymaniu dostawy.

 

 

2 PŁATNOŚCI, CENY, RABATY, PROMOCJE

 

2.1

Platforma B2B nie nalicza rabatów i promocji. Przyznane Klientom rabaty lub obowiązujące promocje wg aktualnej Oferty zostaną naliczone przez pracownika Eco Life Group S.C. w taki sposób, aby wybrać najkorzystniejszą dla Klienta opcję.

 

2.2

Informację o obowiązujących promocjach i okresie ich obowiązywania Klient może sprawdzić po zalogowaniu do Platformy B2B w zakładce „Promocje”.

 

2.3

Ceny Produktów podane są w walucie polskiej, przy każdym wariancie Produktu. Podane są ceny netto oraz brutto, czyli z doliczonym podatkiem VAT, w wysokości odpowiedniej dla kategorii Produktu.

 

2.4

Podane na Platformie B2B ceny nie uwzględniają rabatu przyznanego Klientowi przez firmę Eco Life Group S.C.

 

2.5

Klient ma do wyboru następujące formy płatności za złożone na Platformie B2B zamówienie:

 • przelewu na wskazany na fakturze numer rachunku,
 • gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi),
 • gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Eco Life Group S.C. - jeśli odbiera zamówienie osobiście.

Ustalenie formy płatności następuje po złożeniu zamówienia, a przed jego wysyłką. Uzgodnień takich można dokonywać z opiekunem handlowym, telefonicznie lub drogą mailową z Biurem Obsługi Klienta Eco Life Group S.C. Telefonicznie pod numerem +48 888 349 970, mailowo na adres bok@ecolifegroup.pl

 

2.6

Na pierwsze trzy zamówienia dokonane przez Klienta w firmie Eco Life Group S.C. obowiązuje przedpłata przelewem na wskazany na fakturze numer konta lub za pobraniem.

 

2.7

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Eco Life Group S.C. zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur drogą elektroniczną pod wskazany przez Klienta adres mailowy, zapisany na Koncie Klienta lub inny wskazany w formie pisemnej lub drogą mailową. Kopia faktury może również zostać przesłana w paczce wraz z zamówionym towarem, jednak nie otrzymanie kopii w przesyłce nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty za towar.

Jeśli Klient nie chce otrzymywać faktur drogą elektroniczną, może zgłosić sprzeciw na adres bok@ecolifegroup.pl i od momentu zgłoszenia faktury będą wystawiane w formie papierowej.

 

2.8

Opóźnienie w płatności faktury może skutkować zablokowaniem lub usunięciem Konta Klienta z Platformy B2B, a tym samym uniemożliwieniem dokonywania zakupów w cenach hurtowych.

 

2.9

Rabaty i promocje w Eco Life Group S.C. nie łączą się.

 

3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

3.1

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B, pracownicy Eco Life Group rozpoczynają opracowywanie zamówienia celem przesłania Klientowi „Potwierdzenia zamówienia”.

W tym momencie naliczone zostaną ewentualne rabaty i promocje, w taki sposób, aby wybrać opcję najkorzystniejszą dla Klienta, jeśli rabaty wykluczają się wzajemnie.

Również w tym kroku zostanie podana dostępność produktów oraz orientacyjny czas realizacji zamówienia.

 

3.2

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności Produktów w magazynach Eco Life Group S.C. oraz u partnerów handlowych spółki.

  

3.3

Eco Life Group S.C. zastrzega, że mogą występować czasowe braki dostępności wybranego asortymentu. Brak Produktu i możliwości realizacji jego zamówienia skutkuje usunięciem pozycji z zamówienia.

 

3.4

Za opóźnienia w dostawie Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

W przypadku opóźnień w dostawie, to znaczy przekroczenia terminu dostawy zapisanego w przesłanym przez pracownika Eco Life Group S.C. potwierdzeniu zamówienia, Klient ma prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia, z wyłączeniem produktów przygotowanych na specjalne zamówienie (spersonalizowanych).

 

3.5

Eco Life Group S.C. nie określa minimum logistycznego, jakie należy wypełnić przy składaniu zamówienia na Platformie B2B.

 

3.6

Zamówienie powyżej 400 zł brutto upoważnia Klienta do darmowej wysyłki towaru na terenie Polski. Kwota ta wyrażana jest w wartości koszyka przed naliczeniem rabatów.

 

3.7

W przypadku zamówień poza granice Polski - nie ma minimum logistycznego, które upoważnia Klienta do darmowej wysyłki. Koszt dostawy za granicę (niezależnie od wartości zamówienia) ustalany jest indywidualnie. Tym samym - zamówienia za granicę wysyłamy po ustaleniu kosztów przez Pracownika Eco Life Group i zaakceptowaniu warunków dostawy przez Klienta lub z odbiorem własnym.
Dla Klientów spoza UE – możliwy jest tylko odbiór własny.

 

3.8

W przypadku, gdy Klient korzysta z wysyłki bezpośrednio z Magazynu Eco Life Group SC do Klienta ostatecznego, od 1.12.2021 naliczana jest dodatkowa opłata logistyczna. Opłata wynosi 4,90 zł brutto dla każdej wysyłki (a tym samym dla każdej przysłanej do nas etykiety). 

 

3.9

Dostawa zamówienia realizowana jest przez wybraną przez Eco Life Group S.C. firmę kurierską, Pocztę Polską lub transportem własnym Eco Life Group S.C. Klient ma również możliwość dokonać odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Eco Life Group S.C. w godzinach pracy firmy.

 

3.10

Ewentualne braki towarów będą dostarczane z kolejnym realizowanym zamówieniem.

 

3.11

Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych koniecznych do dokonania przewozu firmie realizującej dostawę zamówienia w celu realizacji tego zadania. Zgoda na przekazanie tych danych jest obowiązkowym elementem zawarcia umowy kupna-sprzedaży z Eco Life Group S.C.

 

3.12

Nieodebranie przesyłki z zamówionymi Produktami od dostawcy skutkuje zwrotem przesyłki do nadawcy (czyli Eco Life Group S.C.). Ponowna wysyłka jest zawsze odpłatna – wg stawek aktualnie obowiązujących w Eco Life Group S.C. dla gabarytu przesyłki. Ponowna wysyłka jest odpłatna również w przypadku, gdy w pierwszej dostawie Klient był zwolniony z opłat za dostawę. Opłatę za ponowną wysyłkę należy uiścić na rachunek Eco Life Group S.C. wskazany na fakturze za zamówienie, przed realizacją ponownej wysyłki. Do momentu uiszczenia opłaty za ponowną wysyłkę towar pozostaje w magazynie Eco Life Group S.C. W przypadku przechowywania przesyłki dłużej niż 7 dni Eco Life Group S.C. ma prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania, w wysokości 50 zł brutto za dobę, za każdy karton do wymiarów 50cmx50cmx50cm i 100 zł brutto za każdy karton o gabarytach powyżej wcześniej wymienionych. Zamówienie może oczekiwać na powtórną wysyłkę w magazynie Eco Life Group S.C. przez kolejne 7 dni (łącznie do 14 dni).

Dla Klientów, którzy wybrali opcję opłaty za zamówienie przy odbiorze i nie odebrali przesyłki wyłącza się możliwość ponownego nadania przesyłki „za pobraniem”. Nieodebranie zamówienia płatnego „za pobraniem” równoznaczne jest z jego anulowaniem. Klient, który nie odebrał przesyłki  „za pobraniem” kolejne zamówienia zobowiązany jest opłacać przedpłatą (przed wysyłką) na rachunek Eco Life Group S.C. wskazany na fakturze.

 

3.13

Przy dostawie należy bezwzględnie sprawdzić przy kurierze przesyłkę pod względem ilościowym oraz ocenić jej stan techniczny. Należy zwrócić uwagę na taśmy zabezpieczające i sprawdzić, czy nie są uszkodzone lub oderwane. Należy sprawdzić zawartość kartonów, czy Produkty nie są uszkodzone mechanicznie.

W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy spisać z kurierem odpowiedni protokół szkody oraz sfotografować uszkodzenia. Ważne, aby protokół spisać w trakcie dostawy i w obecności kuriera, żądając jego podpisu na dokumencie. Po spisaniu protokołu należy skontaktować się z Eco Life Group S.C. w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy. Należy przesłać protokół szkody oraz dokumentację fotograficzną. 

Brak spisanego protokołu szkody w obecności kuriera może skutkować trudnościami i/lub brakiem przyjęcia reklamacji w firmie realizującej dostawę, dlatego tak ważne jest zachowanie tej procedury.

Prosimy o szczególnie dokładną kontrolę Produktów spożywczych, pasz, karm, przysmaków oraz kosmetyków. Uszkodzenie ich opakowań może spowodować szybkie zepsucie lub zarobaczenie (np. przez mole spożywcze).

 

 

4 GWARANCJA i RĘKOJMIA

 

4.1

Eco Life Group S.C. udziela gwarancji na Produkty, które zostaną zakupione przez Klienta (kontrahenta) za pośrednictwem Platformy B2B.

 

4.2

Okres i zakres gwarancji udzielanej na marki znajdujące się w Ofercie dostępnej na Platformie B2B:

 

 • HUNTER - 2 lata na wady ukryte, to znaczy takie, które nie zostały ujawnione przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży,
 • ZEE DOG - 2 lata na wady ukryte, to znaczy takie, które nie zostały ujawnione przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży,
 • BECO PETS - 2 lata na wady ukryte, to znaczy takie, które nie zostały ujawnione przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży,
 • POZOSTAŁE MARKI - 2 lata na wady ukryte, to znaczy takie, które nie zostały ujawnione przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 • PASZE, KARMY, PRZYSMAKI, KOSMETYKI - zgodnie z datą przydatności do użycia/spożycia. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan tych produktów w momencie przyjęcia dostawy. Uszkodzenia opakowań mogą skutkować szybkim zepsuciem lub zarobaczeniem produktów, co nie podlega gwarancji.

 

4.3

Gwarancja udzielana przez Eco Life Group S.C. Klientom dokonującym zakupów nie obejmuje:

 • wad, które znane były Klientowi przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, a cena Produktu w związku z wystąpieniem wady została obniżona;
 • uszkodzeń mechanicznych;
 • niewłaściwego użytkowania lub użytkowania ponad normalną intensywność dla specyfiki danego Produktu;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania Produktu, szczególnie spowodowanych wilgocią, zbyt niską lub wysoką temperaturą, ekspozycją na promieniowanie słoneczne; niewłaściwą pielęgnacją, czyszczeniem i konserwacją produktu;
 • uszkodzeń chemicznych;
 • celowych uszkodzeń Produktu;
 • produktów, w których dokonano zmian (np. przeszyć, wymiany elementów);
 • produktów, w których wykonano naprawy w innym miejscu niż wyznaczone przez Eco Life Group S.C. jako autoryzowane;
 • szybko zużywających się elementów Produktu w normalnej eksploatacji;
 • bieżących napraw i konserwacji oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych;
 • utraty ważności Produktów spożywczych lub kosmetyków;
 • zarobaczenia lub zepsucia Produktów spożywczych w magazynie Klienta.

 

4.4

Gwarancja obejmuje wady Produktów nieujawnione przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży, powstałe w procesie produkcji, powodujące zmianę właściwości Produktu, szczególnie zmianę jego funkcjonalności.

 

4.5

Aby skorzystać z oferowanej przez Eco Life Group S.C. gwarancji na Produkt, należy niezwłocznie po wykryciu wady przesłać do siedziby naszej firmy formularz reklamacyjny, który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru oraz Produkt, którego dotyczy reklamacja. 

Jeżeli nie możesz znaleźć formularza reklamacyjnego, skontaktuj się z nami i poproś o jego przesłanie.

Po otrzymaniu produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu towaru w naszej firmie, w ciągu 14 dni pracownik Eco Life Group S.C. skontaktuje się z Klientem w celu doprecyzowania ewentualnych wątpliwości oraz uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentach. W tym czasie Eco Life Group S.C. rozpocznie procedurę reklamacyjną.

Natychmiast po podjęciu decyzji rozstrzygającej uznanie lub nieuznanie reklamacji pracownik Eco Life Group S.C. powiadomi o tym Klienta. Nastąpi to nie później niż w ciągu 30 dni od daty, kiedy wpłyną do Eco Life Group S.C. wszystkie niezbędne w procesie reklamacyjnym  dokumenty i przede wszystkim Produkt, który jest przedmiotem reklamacji. Termin liczony jest od daty wpływu ostatniego dokumentu lub Produktu, w związku z którym toczy się postępowanie reklamacyjne.

 

 4.6

W przypadku nieuznania reklamacji decyzję prześlemy mailem na wskazany w formularzu reklamacyjnym adres i oczekiwać będziemy na decyzję dotyczącą sposobu zwrotu do Klienta Produktu, który jest przedmiotem postępowania. Koszty związane ze zwrotem Produktu, w którym nie wykryliśmy wady, lub uszkodzenie powstało z przyczyn opisanych w punkcie 4.3 tego paragrafu, ponosi Klient.

 

 4.7

W przypadku uznania reklamacji na Produkt Eco Life Group S.C. zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszego sposobu usunięcia wady.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Eco Life Group S.C. może:

 • wymienić wadliwy element Produktu, jeżeli nie wpłynie to na działanie pozostałych części i przywróci właściwości, jakie Produkt ma posiadać;
 • wymienić cały Produkt na nowy;
 • zwrócić pieniądze Klientowi, jeżeli wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa. Eco Life Group S.C. zwraca w tym wypadku koszty zakupu Produktu w oparciu o fakturę VAT, stanowiącą dowód zakupu w całym procesie reklamacyjnym, z wyłączeniem kosztów transportu.

 

4.8

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Eco Life Group S.C. koszty transportu związane z dostarczeniem nowego Produktu lub elementu podlegającego wymianie do Klienta ponosi Eco Life Group S.C.

 

4.9

Eco Life Group S.C. w umowie kupna - sprzedaży zawartej z kontrahentem (Klientem) wyłącza możliwość stosowania zasad rękojmi i jako obowiązujące przyjmuje zasady gwarancji opisane w niniejszym regulaminie.

 

 

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 

1.1

Dane osobowe Klientów podane w odpowiednich miejscach Platformy B2B, Eco Life Group S.C. przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności, o której więcej możesz dowiedzieć się tutaj: Polityka prywatności

 

1.2

Eco Life Group S.C. nie ujawni Klientowi żadnych danych innego podmiotu zarejestrowanego na Platformie B2B, z wyłączeniem sytuacji, kiedy podmiot przekazał Eco Life Group S.C. referencje i wyraził zgodę na ich publikację i/lub przekazywanie innym podmiotom.

 

 

1.3

Korespondencja między Klientem i Eco Life Group S.C. ma charakter poufny i zabronione jest jej publikowanie oraz przekazywanie osobom nieupoważnionym. Szczególnie zabronione jest prezentowanie ofert składanych wyłącznie Klientowi, w tym rabatów i promocji dedykowanych wyłącznie dla niego.

 

 

2  INNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

2.1

Klient ma prawo pobierać opisy, zdjęcia i filmy udostępnione na platformie B2B - dotyczy to wyłącznie Produktów, które zakupił poprzez Platformę B2B lub które posiada w ofercie swojego sklepu internetowego.  

Wszelkie materiały marketingowe, w tym elementy grafiki, zdjęcia, filmy, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach Platformy B2B stanowią przedmiot praw Eco Life Group S.C. oraz partnerów (dostawców) tej spółki. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

2.2

Klient ma obowiązek odpowiednio prezentować zakupione za pośrednictwem Platformy B2B Produkty celem dalszej odsprzedaży.

 

2.3

Zdjęcia, opisy, filmy i inne materiały materiały marketingowe pobierane przez Klienta z Platformy B2B mogą służyć wyłącznie do odpowiedniej prezentacji Produktów na stronie sklepu Klienta. Materiały, o których mowa, nie mogą być użyte w celach niezwiązanych z prezentacją marek wskazanych na materiałach marketingowych.

Pobrane z Platformy B2B materiały nie mogą być zmieniane i przekształcane.

Materiały pobrane z Platformy B2B nie mogą być wykorzystane w sposób naruszający interesy marki, która jest na nich prezentowana, w tym nie mogą naruszać dobrego wizerunku marki oraz nie mogą być używane w publikacjach łamiących obyczaje i niezgodnych z prawem.

Naruszenie tego punktu będzie skutkować zakazem użycia wszystkich pobranych materiałów.

 

2.4

Klient ma prawo pobierać z Platformy B2B opisy Produktów w celu umieszczenia ich na własnych stronach internetowych, jednak odpowiedzialność za poprawność opisu i zgodność z prezentowaną przez niego ofertą ponosi wyłącznie Klient. Sugerujemy tworzenie własnych, unikatowych opisów Produktów w celu wyczerpującej prezentacji walorów Produktu oraz lepszego pozycjonowania w internecie.

 

2.5

Wszelkie wątpliwości związane z zasadami pobierania i korzystania z materiałów marketingowych publikowanych na Platformie B2B należy zgłaszać drogą mailową na adres: karolina@ecolifegroup.pl

Eco Life Group S.C. zobowiązuje się do wyjaśnienia wątpliwości i przedstawienia stanowiska w sprawie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

 

2.6

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Platformy B2B, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Eco Life Group S.C. lub innych użytkowników, jeżeli swoim działaniem naruszył ich dobra.

 

2.7

Wszelkie działania podejmowane przez Klienta w ramach Platformy B2B powinny być zgodne z  obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi praw autorskich. Klient nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy B2B lub szkodzą innym jej użytkownikom.

 

2.8

Klient powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o złożonych na Platformie B2B zamówieniach i ich realizacji.

 

 

3 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI ECO LIFE GROUP S.C.

 

3.1

Eco Life Group S.C. ma prawo weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez użytkowników Platformy B2B. Mamy również prawo sprawdzać, czy Klienci korzystający z Platformy B2B stosują się do zapisów dotyczących poprawności użycia materiałów marketingowych pobranych z Platformy B2B. Sprawdzanie poprawności użycia materiałów marketingowych pobranych z Platformy B2B może wykroczyć poza obręb funkcjonowania Platformy B2B i może dotyczyć np. mediów społecznościowych czy stron internetowych Klienta oraz innych miejsc, w których Klient korzysta z pobranych z Platformy B2B materiałów.

 

 

3.2

Eco Life Group S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji opisów Produktów oferowanych na Platformie B2B  w celu lepszej ich prezentacji. Zmiany takie nie wymagają zmian czy aktualizacji Regulaminu.

 

 

4 ZMIANY REGULAMINU

 

4.1

Eco Life Group S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Eco Life Group S.C i po poinformowaniu Klientów posiadających dostęp do Platformy B2B.

 

4.2

Eco Life Group S.C. zobowiązuje się do powiadomienia Klientów posiadających Konta na Platformie B2B o wprowadzeniu zmian w Regulaminie przed datą, w której zmiany zaczną obowiązywać. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. 

 

4.3

Za akceptację zmian w Regulaminie uważa się zaznaczenie okienka potwierdzającego akceptację Regulaminu podczas składania zamówienia.

 

4.4

W przypadku kiedy Klient nie akceptuje zmian dokonanych w Regulaminie, ma prawo usunąć Konto z Platformy B2B. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Klient może również zwrócić się z żądaniem usunięcia Konta do Eco Life Group S.C. Takie żądanie należy przesłać do Eco LIfe Group S.C. drogą elektroniczną (mailową), wyłącznie z adresu e-mail przypisanego do Konta.

 

4.5

Regulamin wchodzi w życie 9 listopada 2019 r.

 

 

5 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 

5.1

Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych zarówno z Regulaminem, jak i sporów między Eco Life Group S.C. a kontrahentem, jest PRAWO POLSKIE.

 

5.2

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Eco Life Group S.C a kontrahentem jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Eco Life Group S.C.

 

5.3

Eco Life Group S.C. zobowiązuje się do podjęcia prób polubownego rozwiązywania sporów z kontrahentem.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl