Marka
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

1.       Podstawy

1.1.    Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Firmy ECO LIFE GROUP S.C., ul. Janasa 31, 42-612, Tarnowskie Góry, zwanej dalej Firmą ECO LIFE GROUP S.C. Jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Platformy Biznesowej b2b.ecolifegroup.pl, klientów Firmy ECO LIFE GROUP S.C., a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

1.2.    Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3.    Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Firma ECO LIFE GROUP S.C. nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4.    Firma ECO LIFE GROUP udostępnia adres mail, pod którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną:

ado(@)ecolifegroup.pl

2.       Administrator Danych Osobowych

2.1.    Administratorami danych podawanych przez użytkowników na Platformie Biznesowej b2b.ecolifegroup.pl, na zasadzie współadministrowania, są Thomas Nastula i Magdalena Redkiewicz-Nastula, działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą ECO LIFE GROUP S.C., ul. Janasa 31, 42-612, Tarnowskie Góry.

2.2.    Administratorzy danych osobowych dokładają szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

3.       Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

3.1.    Firma ECO LIFE GROUP S.C. wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach.

W szczególności:

a)       dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Firmy ECO LIFE GROUP S.C. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej.

b)       w przypadku złożenia zamówienia na usługę, której sprzedawcą jest Firma ECO LIFE GROUP S.C., dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Firmy ECO LIFE GROUP S.C. jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

3.2.     Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.3.    Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Firma ECO LIFE GROUP S.C. lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

4.       Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych:

4.1.    Firma ECO LIFE GROUP S.C. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2.    Firma ECO LIFE GROUP S.C. dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych, określonych w art. 5 RODO, tj:

zasada 1 – zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście,

zasada 2 – zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

zasada 3 – adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

zasada 4 – prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

zasada 5 – przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane; zasada 6 – przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
zasada 7 – w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą;

zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5.       Pozyskiwanie danych

5.1.    Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Firma ECO LIFE GROUP S.C. zapisuje, skąd zostały one pozyskane.

5.2.    Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

5.2.1.formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie b2b.ecolifegroup.pl, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag; kontakt poza stroną internetową - na stronie b2b.ecolifegroup.pl znajdują się numery telefonów i adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować; Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Firmę ECO LIFE GROUP S.C. gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies".

5.2.2.Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, używane do dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Firma ECO LIFE GROUP S.C. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron. Po zakończeniu sesji, np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej, zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

6.       Prawa użytkownika

6.1.    Firma ECO LIFE GROUP  S.C. respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:

a)       uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b)      prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c)       prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do przenoszenia danych

f)        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2.    Administratorzy zawarli porozumienie, w którym uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnili, że:

a)    Thomas Nastula jest odpowiedzialny za realizację względem Pani/Pana obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;

b)    Magdalena Redkiewicz-Nastula jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw wskazanych w punktach 7.1 pkt b-f powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec drugiego administratora. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

6.3.    Firma ECO LIFE GROUP zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, informując o tym tę osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia poprzez wysłanie maila na adres ado(@)hunter-polska.eu

6.4.    Firma ECO LIFE GROUP informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych ("prawa do bycia zapomnianym") w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a)       korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b)      wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c)       do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.    W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6.    Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte ("prawo do bycia zapomnianym") przez Firmę ECO LIFE GROUP S.C. i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

6.7.    Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł uiszczanym na rachunek w ING Bank Śląski S.A. PL 02 1050 1386 1000 0092 1596 7168 przed realizacją przez Firmę ECO LIFE GROUP S.C. złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Firmę ECO LIFE GROUP S.C. w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

7.       Zakres udostępniania danych o użytkownikach:

Firma ECO LIFE GROUP S.C. oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Firmy ECO LIFE GROUP S.C.

8.       Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Firmy ECO LIFE GROUP S.C. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach internetowych: www.e-hunter.pl, www.hunter-polska.eu, www.ecolifegroup.pl.

9.        Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane, osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

 

 

Data aktualizacji

Tarnowskie Góry 22.01.2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl